Boys Basketball @ Natomas

Sport Event

JV Boys @ 5:00; Varsity Boys @ 8:00

(JV Girls @ 3:30; Varsity Girls @6:30)