Girls Basketball @ Natomas

Sport Event

JV Girls @ 3:30; Varsity Girls @6:30

(JV Boys @ 5:00; Varsity Boys @ 8:00)